Doe een aanvraag

Bij het Platform Vreewijk kunt u geld aanvragen als u een idee heeft dat de leefbaarheid in de wijk bevordert. Elk jaar is er een budget beschikbaar  en zijn er met dit budget de afgelopen jaren veel leuke, zinvolle projecten gerealiseerd. Ook u kunt een idee voor een project, klein of groot, indienen door met dit formulier een aanvraag in te dienen. Er zijn natuurlijk spelregels.

De aanvraag moet de volgende zaken bevatten:

 1. Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het idee.
 2. Data van begin en einde van het project.
 3. Een schatting van de beoogde doelgroep qua grootte en samenstelling.
 4. Een goede schatting van de te maken kosten, een begroting.
 5. Andere financieringsbronnen.
 6. De hoogte van de eigen bijdrage van deelnemers.

De regels:

 1. Alleen aanvragen op onderstaand, volledig ingevulde formulier worden in behandeling genomen.
 2. Aanvragen dienen tenminste twee maanden vóór de uitvoering van het project te worden ingediend.
  Let hierbij ook op de vergaderdata van het Platform, zodat uw aanvraag tijdig behandeld kan worden!
 3. Betalingen aan personen als vergoeding in welke vorm dan ook moeten worden vermeden; in elk geval tot een absoluut minimum worden beperkt.
 4. Het project mag alleen ten behoeve van bewoners van Vreewijk zijn.
 5. Na afloop van het project dient een verslag(je) te worden gemaakt met foto’s en een overzicht en verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten.
 6. Geld dat is overgebleven moet worden teruggestort.

Toetsingskaders voor subsidie aanvragen volgens de Woningwet

Volgens de Woningwet kunnen alleen de volgende activiteiten worden gefinancierd:

 • Activiteiten of initiatieven van bewoners moeten te maken hebben met de leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang in Vreewijk.
 • Activiteiten of initiatieven van bewoners moeten gericht zijn op de directe woonomgeving: Vreewijk wordt mooier, schoner en een prettige plek om samen te leven
 • Activiteiten zijn gericht op het activeren van bewoners; samen zijn we verantwoordelijk voor een goede wijk
 • Aanvragen moeten S.M.A.R.T. (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn: goed nadenken over middelen, relatie, goede bedoeling versus het goede doen.

De volgende activiteiten kunnen niet worden gefinancierd:

 • Zaken die primaire verantwoordelijkheid zijn van de gemeente of een andere partij. Vb. (openbare ruimte, inzet veiligheidsteam, hulpverlening, welzijnswerk, onderwijs, werk, sport)

Géén computer of internet?

U kunt uw aanvraag ook indienen door iemand te vragen het Aanvraagformulier te downloaden en af te drukken.
U kunt het dan invullen en per post opsturen naar:

Platform Vreewijk
p/a Leeszaal Vreewijk

t.a.v. Adriaan Zijlmans, secretaris
Groenezoom 275 B, 3075 GE Rotterdam